Podatek od nieruchomości – zmiany w 2022 roku

Podatek od nieruchomości w 2022 roku znacznie wzrósł w porównaniu z ubiegłymi latami. Dowiedz się na jakich zasadach wyznaczana jest wysokość podatku od nieruchomości, co jest przedmiotem opodatkowania, kto musi zapłacić podatek oraz ile obecnie wynosi podatek od nieruchomości w Warszawie w 2022 roku.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
podatek od nieruchomości 2022

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości musi zapłacić każdy właściciel nieruchomości. Nieruchomość określana jest według Kodeksu Cywilnego jako grunt, budynek trwale związany z gruntem lub część takich budynków, jeżeli stanowią przedmiot własności odrębny od gruntu.

Dodatkowo, podatek od nieruchomości płacony jest także przez posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz przez użytkowników gruntów wieczystych. 

Podatnikiem jest również posiadacz nieruchomości lub jej części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jak ustalana jest stawka podatku od nieruchomości?

Kwota podatku od nieruchomości regulowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku ustala rada gminy lub miasta, jednak nie może przekroczyć górnej granicy stawek kwotowych na dany rok podatkowy. 

Wraz z biegiem czasu, wysokość podatku od nieruchomości wzrasta, ponieważ wpływają na nią ceny towarów i usług konsumpcyjnych, które również wzrastają.

Obowiązek podatkowy

Na właścicieli nieruchomości narzucany jest obowiązek podatkowy już od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, tj. na przykład nabycie nieruchomości lub stanie się jej współwłaścicielem czy właścicielem w ramach spadku lub darowizny. 

Właściciel nieruchomości musi również pamiętać o obowiązku składania informacji o swojej nieruchomości. Osoby prawne składają deklaracje na podatek od nieruchomości i powinny zrobić to do 14 dni od wystąpienia okoliczności nabycia nieruchomości.

Jeśli nieruchomość znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy ciąży jedynie na posiadaczu samoistnym. 

Jeśli natomiast nieruchomość stanowi współwłasność 2 lub więcej osób, wówczas obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach / posiadaczach.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Od podatku zwolnione są:

 • budynki gospodarcze lub ich części
 • grunty, budynki lub ich części zajęte przez stowarzyszenia prowadzące działalność w zakresie oświaty
 • nieruchomości znajdujące się w rezerwatach przyrody lub parkach narodowych
 • grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych
 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków  
 • grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • instytuty badawcze
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne 
 • żłobki i kluby dziecięce

Rada gminy może wprowadzić także inne zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

Podatek od nieruchomości w 2022 roku

W 2022 roku wysokość podatku od nieruchomości nie może przekraczać:

 • 5,17 zł za hektar powierzchni
 • 1,03 zł za m2 w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 • 0,54 zł za m2 powierzchni pozostałych gruntów
 • 3,40 zł za m2 powierzchni gruntów niezabudowanych

Jeśli chodzi o budynki, stawki nie mogą przekraczać:

 • 25,74 zł za m2 powierzchni użytkowej lokali związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków zajętych na prowadzenie tej działalności
 • 0,89 zł za m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
 • 5,25 zł za m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
 • 12,04 zł za m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
 • 8,68 zł za m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części